MEMBERS

Si LAN_.jpg

Dr. Si LAN

PhD, The Chinese University of Hong Kong

Email: silan3@cityu.edu.hk

Research Associate
Xuelian WU_.jpg

Dr. Xuelian WU

PhD, City University of Hong Kong

Email: xuelianwu2@cityu.edu.hk

Naeem2021_.jpg

Dr. Muhammad NAEEM

PhD, City University of Hong Kong

Email: mnaeem2@cityu.edu.hk

Haiyan HE_.jpg

Dr. Haiyan HE

PhD, City University of Hong Kong

Email: haiyanhe2@cityu.edu.hk

Postdoc
Weixia DONG_.jpg

Ms. Weixia DONG

MSc, Nanjing University of Science and Technology

Email: weixdong@cityu.edu.hk

Chenyu LU_.jpg

Ms. Chenyu LU

BSc, Shandong University

Email: chenyulu2-c@my.cityu.edu.hk

Xi ZHAO_.jpg

Ms. Xi ZHAO

BSc, Shandong University

MSc, Shandong University

Email: xzhao57-c@my.cityu.edu.hk

Yuemin Ma_.jpg

Ms. Yuemin MA

BSc, Northwestern Polytechnical University

MSc, University of Manchester

Email: yueminma2-c@my.cityu.edu.hk

Chenhui HU_.jpg

Mr. Chenhui HU

BSc, Harbin Institute of Technology

Email: chenhuihu2-c@my.cityu.edu.hk

Lingrui FAN_.jpg

Mr. Lingrui FAN

BSc, Sun Yat-Sen University

Email: lingrufan3-c@my.cityu.edu.hk

PhD Students

Dr. Chenchen YUAN (Postdoctoral Fellow)
Currently Associate Professor at Southeast University, Nanjing, China


Dr. Zhenduo WU (Postdoctoral Fellow)
Currently at Shenzhen, China


Dr. Xiyang LI (Research Assistant and Postdoctoral Fellow)
Currently Postdoc at University of British Columbia, Vancouver, Canada


Dr. Xiaoya WEI (PhD)
Currently at Shenzhen, China


Dr. Bing WANG (PhD)
Currently at Shandong University of Art & Design, Jinan, China


Mr. Yubin KE (Research Assistant)
Currently Research Fellow at China Spallation Neutron Source, Dongguan, China

 Former Group Members
Artboard 2@3x.png